Menu:

Rozdział VIII Majątek i fundusze związku

art.37.
  1. Majątek Związku stanowią fundusze, nieruchomości, inne środki trwałe, przedmioty nietrwałe, prawa, gotówka i papiery wartościowe będące w jego posiadaniu.
  2. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn oraz innych źródeł przewidzianych odpowiednimi przepisami
  3. Składka członkowska nie podlega zwrotowi.
art.38.
Decyzje w sprawie nabywania lub zbywania środków trwałych będących w posiadaniu struktur podstawowych Związku podejmują zarządy tych struktur po powiadomieniu Prezydium Rady Krajowej.

art.39.
Podstawę działalności finansowej Rady Krajowej, zarządów jednostek podstawowych stanowi budżet uchwalony przez ich władze.