Menu:

Rozdział VII Komisja Rewizyjna związku

art.30.
W Związku działają :
 1. Krajowa Komisja Rewizyjna.
 2. Podstawowe Komisje Rewizyjne.
art.31.
Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku, a do jej zadań należy :
 1. Kontrola przestrzegania Statutu, realizacji uchwał Krajowego Zjazdu i organów statutowych Związku.
 2. Kontrola prawidłowej działalności finansowej władz Związku.
 3. Kontrola przekazywania przez organizacje podstawowe składek na rzecz Rady Krajowej
 4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
 5. Kontrolowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac komisji Rewizyjnych szczebla podstawowego.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Związku oraz informowanie Rady Krajowej o prowadzonych działaniach kontrolnych nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium Rady Krajowej.
 8. Kontrola działalności gospodarczej i finansowej Związku.
 9. Wnioskowanie o odwołanie członków władz Związku oraz w przypadku szczególnie rażącego naruszenia Statutu Związku lub uchwał Krajowego Zjazdu wnioskowanie o wykluczenie z szeregów ZZG w Polsce.
 10. Kontrola na wniosek :
  • Przewodniczącego,
  • Prezydium,
  • z własnej inicjatywy,
  • podstawowych struktur związku.
O przeprowadzeniu kontroli, jej zakresie i czasie przeprowadzenia decyduje Krajowa Komisja Rewizyjna.

art.32.
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Krajowej Związku i Zarządów zakładowych oraz międzyzakładowych organizacji związkowych.

art.33.
Krajowa Komisja Rewizyjna pracuje kolegialnie w oparciu o regulamin przyjęty przez siebie i odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

art.34.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani na Krajowym Zjeździe Delegatów wybierają ze swego grona Przewodniczącego, zastępców, Prezydium .
 2. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej jest zgodna z kadencją władz Związku.
art.35.
Podstawowe Komisje Rewizyjne działają na zasadach określonych w Statucie dla Krajowej Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do swoich struktur Związku.

art.36.
W razie stwierdzenia w gospodarce finansowej lub zarządzaniu majątkiem struktury związkowej niezgodności z przepisami prawa lub Statutem i uchwałami władz Związku odpowiednia Komisja Rewizyjna ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Krajową Komisję Rewizyjną i Prezydium Rady Krajowej.