Menu:

Prezydium Rady Krajowej

art.24.
Prezydium kieruje pracą Związku w okresie między posiedzeniami Rady Krajowej, a w szczególności:
 1. Zarządza majątkiem Związku .
 2. Sporządza projekt budżetu i przedstawia Radzie Krajowej do zatwierdzenia.
 3. Kieruje działalnością wszystkich ogniw organizacyjnych, w myśl ogólnej polityki Związku, zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu, Rady Krajowej oraz Statutem.
 4. Prowadzi działalność gospodarczą Związku oraz podejmuje uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 5. Ustala zasady gospodarowania składką Związkową .
 6. Dokonuje okresowych ocen struktur Związku.
 7. Nadaje odznaki Związku oraz inne wyróżnienia i nagrody.
 8. Prowadzi i rozwija współpracę z innymi organizacjami związkowymi w kraju i za granicą.
 9. Zawiesza względnie uchyla wykonanie uchwał niższych władz Związku, podjętych niezgodnie ze Statutem lub uchwałami Krajowego Zjazdu i Rady Krajowej . Zawieszona uchwała musi być ponownie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zawieszenia przez władze które ją podjęły.
 10. Przejmuje i odpowiednio zabezpiecza majątek i dokumentację rozwiązywanych struktur Związku.
 11. Reprezentuje Związek na zewnątrz wobec władz państwowych, organów administracji, samorządów, organizacji pracodawców, pracodawcy oraz innych organizacji społecznych i państwowych.
 12. Kontroluje działalność szkoleniową, wydawniczą, socjalno-bytową, sanatoryjno-wczasową, kulturalną i rekreacyjno-sportową.
 13. Podejmuje akcje informacyjno-wyjaśniające do strajków ostrzegawczych włącznie.
 14. Ustala wynagrodzenia mandatariuszy oraz osób zatrudnionych w biurze Rady Krajowej.
 15. Przedstawia Radzie wniosek o odwołanie członka władz struktury podstawowej sporządzony w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez podstawową lub Krajową Komisję Rewizyjną Związku.
 16. Przedstawia Radzie Krajowej wniosek o wyrejestrowaniu podstawowej struktury Związku.
art.25.
 1. Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Krajową Związku.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu i zwoływane są i prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
art.26.
 1. Prezydium wybierane jest na Zjeździe według ordynacji wyborczej .
 2. W skład Prezydium Rady Krajowej z urzędu wchodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
art.27.
Artykuły rozdziału VI stosuje się odpowiednio do podstawowych struktur związku, szczegółowe zasady wyboru organów struktury podstawowej określa ordynacja wyborcza.

art.28.
 1. Członkowie władz Związku mogą być odwołani przed upływem kadencji gdy działają niezgodnie ze Statutem Związku, na szkodę Związku, naruszają obowiązujące uchwały lub utracili zaufanie swoich wyborców.
 2. Odwołania dokonuje władza, która powołała (wybrała) członka Związku na funkcję we władzach Związku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Członkowie władz struktur podstawowych mogą być odwołani przed upływem kadencji gdy w sposób rażący działają niezgodnie ze Statutem Związku, naruszają obowiązujące uchwały władz wyższych lub ich organizacja uchyla się od płacenia należnych składek na rzecz Rady Krajowej przez okres co najmniej 3 miesięcy. Odwołanie następuje w trybie określonym w art. 22 p. 15 i art. 24 p. 15 Statutu.
 4. W przypadku odwołania Przewodniczącego lub takiej ilości członków władz, która uniemożliwia funkcjonowanie podstawowej struktury Związku Prezydium Rady Krajowej zwraca się do podstawowej Komisji Rewizyjnej o zwołanie nie później niż w ciągu 30 dni nadzwyczajnego zebrania członków (delegatów) w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W tym przypadku nie stosuje się art. 17 Statutu.
art.29.
 1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • rezygnacji z mandatu,
  • wystąpienia lub wykluczenia ze Związku,
  • odwołania,
  • śmierci.
 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje Komisja Rewizyjna Związku.
 3. Mandaty te obsadza się w drodze wyboru uzupełniającego zgodnie z ordynację wyborczą.