Menu:

Rozdział VI Władze związku

art.15.
 1. Wszystkie władze Związku są wybierane na zasadach określonych w niniejszym statucie i ordynacji wyborczej uchwalonej przez Radę Krajową .
 2. Kadencja wszystkich władz związku trwa 4 lata.
art.16.
Krajowy Zjazd Delegatów.
 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Uczestnikami krajowego Zjazdu są prawomocnie wybrani delegaci.
 3. Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje się we wszystkich ogniwach związku wg ordynacji wyborczej.
art.17.
Krajowy Zjazd Delegatów.
 1. Zjazd zwołuje Rada Krajowa Związku informując o tym członków Związku przynajmniej na 3 miesiące przed terminem Zjazdu.
 2. W połowie kadencji Rada Krajowa zwołuje Konferencję Sprawozdawczo-Programową.
 3. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Rada Krajowa na wniosek :
  • połowy członków Związku,
  • 1/3 podstawowych ogniw Związku w oparciu o uchwały zarządów,
  • Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.
 4. Rada Krajowa zwołuje Zjazd Nadzwyczajny nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd obraduje nad tematem dla którego został zwołany.
art.18.
Do kompetencji Zjazdu należy w szczególności:
 1. Uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
 2. Rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalenie wytycznych programowych dla działania Związku.
 4. Rozpatrywanie wniosków, postulatów i odwołań zgłoszonych na Zjazd.
 5. (skreślony).
 6. Wybór Przewodniczącego Związku.
 7. Wybór Prezydium oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 9. Podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu honorowego członka Związku .
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku .
art.19.
 1. Zjazd jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.
 2. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem, decyzji w sprawach określonych w art. 18 ust. 1 i 10 które dla swej ważności wymagają większości 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów.