Menu:

Rozdział I Postanowienia ogólne

art. 1.
Związek Zawodowy Górników w Polsce zwany dalej Związkiem jest powszechną, samorządną i niezależną organizacją zrzeszającą pracowników, którzy pracują bądź pracowali w górnictwie i na rzecz górnictwa lub wykonujących zawody związane z górnictwem, zatrudnionych w zakładach pracy wszystkich sektorów i podmiotów gospodarczych.

art. 2.
  1. Związek posiada osobowość prawną
  2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Siedzibą Związku jest miasto Katowice
art. 3.
W swoim działaniu Związek kieruje się zasadami obowiązującego prawa i międzynarodowymi konwencjami. Podstawą działania Związku jest jego Statut. Cele i zadania realizuje poprzez swoje struktury.

art. 4.
  1. Związek może współdziałać z innymi organizacjami w kraju i za granicą
  2. Związek może wchodzić w ogólnokrajowe i międzynarodowe struktury związkowe .