Menu:

Statut

Związek Zawodowy Górników w Polsce jest organizacją samorządną, niezależną, działającą na zasadach demokratycznych opowiadającą się za jednością ruchu związkowego.
Związek Zawodowy Górników w Polsce jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji ruchu związkowego pracowników górnictwa i przemysłów pokrewnych, które jako podstawę swego działania przyjmowały zasadę sprawiedliwości społecznej.
W szczególności poczuwamy się do następstwa ideowego, organizacyjnego i prawnego po tych związkach zawodowych, które u swego zarania nawiązywały do powyższych wartości.
Swą tożsamość wywodzimy z poszanowania tradycji i idei przekazanych przez organizacje związkowe od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy, a w szczególności przez :
  • Centralny Związek Górników w Polsce,
  • Związek Zawodowy Górników w Polsce,
  • Federację Związków Zawodowych Górników.
Związek nie akceptuje i nie uznaje delegalizacji Związków Zawodowych wprowadzonych dekretem o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r.
Działając w środowiskach pracowniczych stoimy na straży praw pracowniczych i będziemy bronić prawa do godnego życia społeczeństwa .