Menu:

Rozdział IX Postanowienia przejściowe i końcowe

art.40.
  1. Symbolami zewnętrznymi Związku są sztandar i znaczek Związku.
  2. Związek posługuje się pieczątką okrągłą z napisem – Związek Zawodowy Górników w Polsce - i symbolem górniczym.i
  3. Nazwa Związku i wzór znaczka są prawnie zastrzeżone.
art.41.
  1. Czynności związane z likwidacją Związku w przypadku określonym w Statucie, dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd, który określa również tryb likwidacji oraz cele na jakie ma być użyty majątek Związku.
  2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestrowym. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestrowym.
  3. Zasady likwidacji podstawowych struktur Związku określa Rada Krajowa.
art.42.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Krajowy Zjazd, a w okresie między Zjazdami Rada Krajowa.