Menu:

Rada Krajowa Związku

art.20.
 1. Rada Krajowa jest władzą Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami, kieruje całokształtem działalności Związku, realizuje program, uchwały i postanowienia Krajowego Zjazdu.
 2. W skład Rady Krajowej wchodzą członkowie Prezydium Związku oraz przewodniczący jednostek podstawowych liczących powyżej 150 członków pracujących z zastrzeżeniem pkt.3
 3. Przewodniczący jednostek podstawowych liczących poniżej 150 członków pracujących oraz przedstawiciele emerytów i rencistów wybierani są do Rady Krajowej zgodnie z ordynacją wyborczą.
art.21.
 1. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Prezydium .
 3. Posiedzeniom Rady Krajowej przewodniczy Przewodniczący Związku lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
art.32.
Do kompetencji Rady Krajowej należy :
 1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu.
 2. Uchwalania budżetu Związku. zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania, ustalanie zasad podziału składki związkowej oraz w szczególnych przypadkach - umotywowanych względami ekonomicznymi, ustalanie na wniosek podstawowej struktury związkowej czasowo innej wysokości składki dla wnioskującej organizacji niż ustalona przez Zjazd.
 3. Kontrolowanie pracy i rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności Prezydium Rady.
 4. Wypowiadanie i zawieranie zbiorowych układów pracy.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Związku.
 6. Wydawanie czasopism lub biu1etynu związkowego.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzania konferencji i zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich strukturach Związku.
 8. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących wszystkie podległe organizacje i struktury związkowe.
 9. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych Statutem.
 10. Podejmowanie decyzji o strajku wielozakładowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. (skreślony).
 12. Rozpatrywanie wszelkich odwołań od decyzji władz niższych.
 13. Ustalanie struktury organizacyjnej Związku oraz prowadzenie rejestru podstawowych, pośrednich i terytorialnych struktur Związku.
 14. Ustalanie zakresu obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
 15. Odwoływanie na wniosek Prezydium członków władz struktur podstawowych w sytuacji określonej w art. 28 ust. 3 Statutu.
 16. Wyrejestrowanie na wniosek Prezydium ze Związku Zawodowego Górników w Polsce podstawowej struktury Związku w przypadku uporczywego naruszania Statutu, obowiązujących uchwał lub uchylanie się od przekazywania bądź zaniżania składek na rzecz struktur wyższych.
 17. Określanie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Związku spośród członków Rady Krajowej na wniosek Przewodniczącego Związku.
art.23.
Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.