Menu:

Rozdział V Reprezentacja związku

art.13.
  1. Związek reprezentowany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących.
  2. Prezydium może upoważnić inne osoby do reprezentowania Związku określając zakres tych uprawnień.
  3. Na szczeblu podstawowym organizację związkową reprezentuje Przewodniczący lub osoby upoważnione przez Zarząd .
art.14.
  1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku na szczeblu ogólnokrajowym przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do wysokości ustalonej uchwałą Prezydium .
  2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych na szczeblu podstawowym (zakładowym lub międzyzakładowym) przysługuje działającym łącznie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu tylko do wysokości majątku będącego w posiadaniu tej organizacji.
  3. Do wykonywania zastępstwa prawnego upoważnieni są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego .