Menu:

Rozdział IV Struktura organizacyjna związku

art.9.
Władzami ogólnokrajowymi Związku są :
 1. Krajowy Zjazd De1egatów, zwany dalej „Zjazdem”
 2. Rada Krajowa, zwana dalej „Radą Krajową”
 3. PPrezydium Rady Krajowej, zwane dalej „Prezydium”
art. 10.
 1. Władzami organizacji podstawowych - zakładowych lub międzyzakładowych są :
  • ogólne zebranie członków lub delegatów,
  • Zarząd
  • Prezydium Zarządu w przypadku jego powołania
 2. Organizacja podstawowa nie może liczyć mniej niż 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy lub pracodawców objętych działaniem tej organizacji .
 3. Organizacja podstawowa zobowiązana jest do:
  • przestrzegania zapisów Statutu,
  • wykonywania uchwał władz Związku,
  • czynnego uczestniczenia w życiu Związku,
  • stosowania się do wytycznych programowych dla działania Związku,
  • bieżącego odprowadzania ustalonej składki członkowskiej.
art. 11.
Rada Krajowa w drodze uchwały może tworzyć : branżowe, pośrednie, środowiskowe lub terytorialne struktury związku określając uprawnienia i zasady ich funkcjonowania .

art. 12.
 1. Osobowość prawną posiada Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz podstawowe organizacje Związku Zawodowego Górników w Polsce .
 2. (skreślony).
 3. Za wszelkie zobowiązania podstawowych organizacji związkowych odpowiadają zarządy tych organizacji .