Menu:

Rozdział III Członkostwo

art. 7.
Zasady nabywania i utraty członkostwa
 1. Członkiem Związku może być każdy zatrudniony w zakładzie objętym prawem górniczym oraz współpracującym z górnictwem.
 2. Członek Związku, który ze względu na wiek, stan zdrowia bądź likwidację miejsca pracy przestał pracować zachowuje prawo członka Związku.
 3. Prawa członkowskie nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu pierwszej składki.
 4. Przyjęcia do Związku dokonują wszystkie struktury Związku lub osoby upoważnione przez Radę Krajową.
 5. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja Związku i opłacona składka.
 6. Utrata członkostwa następuje poprzez :
  • pisemne oświadczenie o wystąpieniu,
  • niepłacenie składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące za wyjątkiem odbywania służby wojskowej i przebywania na urlopie wychowawczym,:
  • decyzje władz związkowych, od których to decyzji członkowi przysługuje prawo odwołania do Rady Krajowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
  • zgon członka związku.
art. 8.
Prawa i obowiązki członka :
 1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
 2. Członek Związku ma prawo :
  • uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,
  • wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku,
  • zwracać się do Związku we wszystkich sprawach związanych z zagadnieniami swego bytu i pracy,
  • zgłaszać wnioski, oceniać i odwoływać się w ramach struktur związkowych,
  • uczestniczyć i być wysłuchanym w posiedzeniach władz związkowych podejmujących decyzje w jego indywidualnej sprawie.
 3. Członek związku zobowiązany jest:
  • przestrzegać postanowień statutu i stosować się do decyzji władz Związku,
  • zynnie uczestniczyć w życiu związkowym i na bieżąco opłacać składki członkowskie.
 4. Członek władz wszystkich struktur Związku nie może należeć do innego związku zawodowego.