Menu:

Rozdział II Cele i zadania związku

art. 5.
Celami i zadaniami Związku są w szczególności:
  1. Ochrona miejsc pracy.
  2. Ochrona warunków pracy i płacy.
  3. Samopomoc wewnątrzzwiązkowa .
art. 6.
Swoje cele i zadania związek realizuje poprzez
  1. Prowadzenie rozmów, negocjacji i sporów z pracodawcami, organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej oraz prezentowanie stanowisk wobec organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń .
  2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno propagandowej, wydawniczej, socjalnej, kulturalnej, sanatoryjno wypoczynkowej i sportowo-rekreacyjnej.
  3. (skreślony).
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej dopuszczonej prawem na terenie całego kraju i za granicą zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
  5. Podejmowanie innych działań, które mogą się okazać konieczne w celu obrony interesów członków Związku i środowiska, w tym emerytów i rencistów.